Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 6, odst. 4 má původce nebo oprávněná osoba nakládající s nebezpečným odpadem, který není uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise nebo smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným nebo smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedeném v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v právním předpise, možnost požádat pověřenou osobu k hodnocení nebezpečných vlastností o jeho zhodnocení. Výsledkem hodnocení nebezpečných vlastností odpadu je "Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů". Původce nebo oprávněná osoba může na základě vydaného "Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů" s tímto odpadem nakládat jako s odpadem kategorie "O" - ostatní odpad.

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu je prováděno v souladu s legislativními požadavky vyhlášky MŽP a MZ ČR č. 376/2001 Sb. a dle Přílohy č. 1 až 10 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků exaktním matematickým způsobem v návaznosti na aplikaci znalostí surovinového složení hodnoceného odpadu, resp. vstupních výrobních surovin.

Nabízíme:

  • Odběr hodnoceného vzorku pověřenou osobou MŽP a MZ
  • Laboratorní analýzy v akreditovaných laboratořích
  • Vydání Osvědčení o vyloučení 15 nebezpečných vlastností odpadu
  • Vypracování dokumentační zprávy