Nakládání s chemickými látkami a přípravky

Nabízíme:

 • Poradenství ve věci klasifikace nebezpečných chemických látek a chemických směsí v souladu s Nařízením 1272/2008 (CLP, GHS)
 • Interní audity zjištění faktického stavu nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi a jejich porovnání s relevantními právními a jinými požadavky. Stanovení rizik a doporučení nápravných a preventivních opatření k eliminaci případných sankcí.
 • Poradenství k vypracování bezpečnostního listů jejich verifikace dle požadavků Nařízení 1907/2006 (REACH)
 • Příprava a zpracování grafických návrhů k označování obalů, včetně výroby korekturních vzorů štítků nebezpečných chemických látek a směsí dle požadavků CLP.
 • Realizace školení zaměstnanců k tématům BOZP při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, včetně podmínek ochrany zdraví člověka a životního prostředí a jejich návazností na legislativu v prevenci havárií, ekologické újmy a ostatních relevantních předpisů.
 • Podmínky pro nakládání s chemickými látkami (směsmi) z pohledu potřeb plnění zákona o ochraně veřejného zdraví. Školení zásad ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci u látek a směsí klasifikovaných jako žíravé, toxické, vysoce toxické (C, T, T+) a karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 odborně způsobilou osobou.
 • Zpracování tzv. písemných pravidel v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61.
 • Posouzení zařazení objektu do jednotlivých skupin dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a vypracování příslušného protokolu o zařazení objektu do jednotlivých skupin.
 • Inventarizace chemických látek a směsí včetně posouzení vhodnosti jejich značení, balení, skladování dopravy a dalších povinností souvisejících s protipožární ochranou, prevenci havárií a případné ekologické újmy.
 • Zpracování znaleckých posudků pro nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Výstražné symboly GHS (globálně harmonizovaného systému) klasifikace a označování chemických látek (CLP). Piktogramy dále uvedené odpovídají příslušným definičním tabulkám v Nařízení 1272/2008. a bezpečnostní značky Dohody ADR pro přepravu nebezpečného zboží po silnici.