Nakládání s odpady

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle vyhlášky MŽP a MZ ČR č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 6, odst. 4 má původce nebo oprávněná osoba nakládající s nebezpečným odpadem, který není uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise nebo smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným nebo smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedeném v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v právním předpise, možnost požádat oprávněnou osobu k hodnocení nebezpečných vlastností o jeho zhodnocení. Výsledkem hodnocení nebezpečných vlastností odpadu je "Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů". Původce nebo oprávněná osoba může na základě vydaného "Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů" s tímto odpadem nakládat jako s odpadem kategorie "O" - ostatní odpad.

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu je prováděno v souladu s legislativními požadavky vyhlášky MŽP a MZ ČR č. 376/2001 Sb. a souladu s Přílohou č. 1 až 10 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

Nabízíme:

 • Zpracování plánů odpadového hospodářství (původců a obcí) - povinnost vypracovat plán odpadového hospodářství ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, původcům odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu. Po schválení plánů odpadového hospodářství krajů a vyhlášením jeho závazné části začne běžet lhůta 12 měsíců pro zpracování plánu odpadového hospodářství původce.
 • Zpracování hydrogeologických posudků k možnostem nakládání s odpady ve smyslu §12 vyhl. č. 383/2001 Sb.
 • Zajištění souhlasu místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností k nakládání s nebezpečnými odpady - nakládat s nebezpečným odpadem lze jen se souhlasem příslušného úřadu (§16, odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů).
 • Etikety k označení shromažďovacích nádob dle § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb.
 • Identifikační listy nebezpečného odpadu, zpracované dle přílohy č. 3, vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.
 • Návrh průběžné evidence odpadů dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.
 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady do 15.2 dle § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.
 • Školení pracovníků k nakládání s nebezpečnými odpady na výrobních pracovištích včetně návrhu systému nakládání s odpady.
 • Návrh směrnice pro nakládání s odpady a obaly - jedná se o jasný a přehledný dokument, který popisuje způsob nakládání s odpady ve společnosti, přehledně vyjmenovává jednotlivé odpady a jejich vlastnosti, zahrnuje veškerou dokumentaci k nakládání s odpady a jasně určuje hierarchickou strukturu odpovědnosti v oblasti nakládání s odpady.
 • Zpracování provozních řádů skladů - shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů. Struktura provozního řádu je zhotovena dle přílohy č.1 výše uvedené vyhlášky.
 • Provozní řády pro skládky, spalovny, kompostárny, biopole, třídírny odpadů, zařízení autovrakoviští, sběrná střediska odpadů - obce, atd.
 • Znalecké posudky v oblasti odpadového hospodářství.