Nakládání s vodami

Nabízíme:

  • Zajištění vodoprávních rozhodnutí na stavby a zařízení, které nemají platný souhlas k užívání od vodohospodářského orgánu (jímky, lapoly, nádrže, čističky, atd.).
  • Povodňový plán - opatření před povodněmi dle TNV 75 2931 Povodňové plány.
  • Plány havarijních opatření - podmínky zacházení a manipulace s látkami ohrožujícími kvalitu vod a ostatní opatření na ochranu podzemních a povrchových vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
  • Manipulační a provozní řády a předpisy pro práci a správnou funkci lapolů, jímek, čističek, nádrží a pod., zpracování kanalizačních řadů.
  • Technologické a technické návrhy (bilanční výpočet) řešení instalace (vhodnosti - nevhodnosti) různých druhů čistících zařízení (lapoly, odlučovače ropných látek, odlučovače tuků, nádrže, jímky, čističky různých druhů odpadních vod).
  • Odběry a analýzy různých typů vod s vyhodnocením výsledků chemických, biologických a radiologických ukazatelů doporučení a návrhy řešení.