Zpracování plánu odpadového hospodářství

Podle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje množství nad stanovený limit (roční produkce větší jak 10 t nebezpečného odpadu nebo 1000 t ostatního odpadu), je povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny.

Nabízíme:

  • Zpracování kompletní dokumentace plánu odpadového hospodářství
  • Předložení dokumentace příslušnému krajskému úřadu
  • Komplexní podporu přístupu k nakládání s odpady
  • Externí poradenství, metodické vedení zpracování POH