Vypracování žádosti o IPPC

Provozovatelé zařízení, jejichž kategorie spadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) jsou povinni vypracovat Žádost o vydání integrovaného povolení do 30. 10. 2007. Pro dotčené výrobní podniky to znamená komplexnější přístup k minimalizaci a prevenci znečišťování životního prostředí.

Zákon o integrované prevenci je účinný od 1. ledna 2003. Po tomto datu vznikla provozovatelům povinnost ve stanovených lhůtách získat tzv. integrované povolení pro provoz zařízení (hodnocení všech aspektů životního prostředí v rámci jednoho správního řízení). Tato povolení jsou vydávána krajskými úřady nebo MŽP ČR a nahrazují řadu rozhodnutí dle složkové environmentální legislativy.

Postup při vydávání integrovaného povolení a povinnosti provozovatelů těchto zařízení je dán zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Vyhláška MŽP ČR č. 554/2002 Sb. stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

Nabízíme:

  • Vypracování veškeré potřebné dokumentace pro podání Žádosti o vydání integrovaného povolení
  • Zastupování firmy při komunikaci s krajským úřadem (řízení o vydání integrovaného povolení trvá 4 - 6 měsíců)
  • Vypracování veškeré potřebné dokumentace pro podání Žádosti o vydání integrovaného povolení
  • Pracování Ohlášení emisí a přenosů registrovaných látek podle Nařízení vlády č. 386/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování
  • Poradenství v dané oblasti